Deelname reglement

 1. De deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met dit reglement.
 2. De inschrijving tot deelname staat alleen open voor (wachtlijst)leden van de Tandemclub Vught(verder TCV) en hun voorrijders of voor- / achterrijders die op proef deelnemen.
 3. Deelname is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.
 4. De tandemtochten zijn recreatief dus zonder wedstrijdelement. De afstand is maximaal ongeveer 50 kilometer.
  Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tandemtocht voldoende gezond en krachtig is.
  Bij twijfel daaromtrent wordt door de TCV afgeraden om mee te doen.
 5. Indien de deelnemer, bij een val of door een botsing, een verhoogde kans heeft op (hoofd)letsel, is een fietshelm verplicht op straffe van uitsluiting.
 6. De deelnemer dient te beschikken over een Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) met een dekking tot tenminste € 1.000.000. Voor een voorrijder is een hogere dekking wenselijk.
 7. De ter beschikking gestelde tandems voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.
 8. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn tijdens de tandemtocht onverkort van kracht.
 9. De deelnemers (in het bijzonder voorrijders) zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben géén bijzondere rechten. Zij dienen de aanwijzingen van de brigadiers strikt op te volgen.
  Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee fietsen naast elkaar te rijden. Op (smalle) fietspaden dient men achter elkaar te blijven rijden.
  Tevens dienen tandems voldoende afstand te houden. Dit in verband met paaltjes die op fietspaden geplaatst zijn om autoverkeer te weren.
 10. De TCV aanvaardt géén aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 11. Van de deelnemer wordt verwacht hij geen schade toebrengt aan de natuur of aan andermans eigendommen en dat hij geen afval achter laat.
 12. Elke deelnemer krijgt aan het begin van de tocht consumptiebonnen uitgereikt.
  In pauzes is deze bon te verzilveren voor een consumptie. De bon dient dan wel meteen als de deelneem(st)er plaatsneemt, op tafel te worden gelegd.
 13. Wanneer bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken een TCV-tandemtocht af te gelasten zal een vervangende tandemtocht worden georganiseerd.
 14. Het niet kunnen deelnemen aan een tandemtocht moet uiterlijk op de avond voorafgaand eraan vóór 21.00 uur aan de toercommissaris worden gemeld.
 15. Op de dag van de tandemtocht moet plotselinge vertraging of verhindering van de deelnemer worden gemeld aan de Toercommissaris
 16. Verschijnt een deelnemer op de dag van een tandemtocht niet op de afgesproken tijd aan de start dan wordt maximaal 15 minuten gewacht. De Toercommissaris zal, indien een mobiel nummer bekend is, contact opnemen en overleg hebben met desbetreffende deelnemer.
 17. Als u aan een tocht deelneemt, bent u, gedurende die tocht, verantwoordelijk voor de tandem. Zet de tandem dus a=steeds op slot. (Let wel: aan het eind van de tandemtocht het sleuteltje in het slot van de tandem laten zitten.)
 18. We raden u aan om een mobiel telefoontje bij de hand te houden. Tijdens de tocht kunt u het telefoontje gebruiken om met de organisator (bv. om vertragingen door te geven) of de bezemwagen te bellen.
  Het noodnummer staat op de uitgedeelde routebeschrijvingen.
 19. De voor- en achterrrijders wordt bij het begin van het seizoen gevraagd aan welke tandemtochten zij deelnemen. De toercommissaris gaat er vanuit dat u, afgezien van zwaarwegende redenen, dan ook aanwezig bent Bij toertochten die in den lande worden verreden kan het zijn dat u pas vroeg in de avond weer huiswaarts kunt gaan.
 20. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de toercommissaris in overleg met het bestuur.
  Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
  De TCV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch onder nummer 40218496.

telefoonnummers

 • van de toercommissaris 06 - 24604711
  NOOIT via de Vlasborch afmelden.

  versie 2 - februari 2011 - KFB / bestuur TCV
  Ingangsdatum van dit Reglement 20 februari 2011
 

d e   v e r e n i g i n g

voorzitter: Dorotee Dalmeijer
toer-commissaris: Wim & Anita van Sonsbeek
secretaris: Angela van Meer
penningmeester: Marjan Dormans

 

t a n d e m t o c h t e n

Elke drie tot vier weken 'n tocht
van circa 45 km. In totaal 9 tochten.
Van april tot september maar niet in de grote (school)vakantie
Steeds op zaterdag van 9 tot 16 uur.

 

g e g e v e n s

Kamer van Koophandel nr. 40218496

IBAN rekeningnummer:
NL 08 INGB 0004 8092 33

 

contact secretariaat


telefoon06 - 27 45 33 95


apenstaartjesupport@tandemclubvught.nl

LegetøjBørnetøj